Projecten

Projecten

   Procesmanager Maatschappelijke Organisaties

Het sociale domein is in beweging. Het (gezamenlijke) streefbeeld is een toekomstbestendige sociale infrastructuur, waarin formele en informele zorg, hulp en ondersteuning verweven is met de inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen, op zo’n manier dat kennis en kunde behouden blijft, en gemeenten efficiënt gebruik kunnen maken van de bestaande sociale infrastructuur. In het project worden behoeftes en aanbod verkend en ontwikkeld.

Opdrachtgever: Maatschappelijke Organisaties - 2013

Publicatie: begin mei

Ga naar boven

   Evaluatie Ondernemersfonds Utrecht

Het Ondernemersfonds Utrecht (OfU) is een groot ondernemersfonds dat vanaf 2012 oeprationeel is. BBO voert de evaluatie uit van de eerste periode, onder meer door een e-enquęte en interviews onder betrokkenen.

Opdrachtgever: OfU - 2014

Publicatie: (april 2014)

Ga naar boven

   Streekagenda Noardwest Fryslân

Als ‘opvolger’ van Plattelânsprojekten worden per streek in Fryslân Streekagenda’s opgesteld. De Streekagenda is de uitvoeringsagenda voor (bovenlokale) projecten in de streek. De Streekagenda is ook het instrument om te zorgen voor, onder meer Europese, financiering. BBO heeft in samenwerking met partners in de streek de Streekagenda voor Noardwest Fryslân opgesteld. Het betrof de analyse van beschikbare data en rapporten en het opstellen en schrijven van de Streekagenda. Onderdeel was een advies over organisatie en financiën van de Streekagenda.

Opdrachtgever: provincie Fryslân (Plattelânsprojekten) - 2013

Publicatie: eind november

Ga naar boven

   Maatschappelijke organisaties

In het sociale domein is n.a.v. een kerntakendiscussie is vastgesteld dat de provincie geen apart sociaal of zorgbeleid voert. De provincie Fryslân gaf tot nu toe financiële bijdragen aan 11 maatschappelijke organisaties, zoals Zorgbelang, Tűmba en HOOR Friesland. Die bijdragen worden stopgezet. BBO heeft een inventarisatie gemaakt van de producten en diensten van de maatschappelijke organisaties.

Opdrachtgever: provincie Fryslân - 2013

Publicatie: provincie Fryslân

Ga naar boven

   Evaluatie Ondernemersfonds Assen

Het Ondernemers Fonds Assen (OFA) functioneert vanaf 2011 op basis van een opslag op de ozb (niet-woningen). De extra ozb-inkomsten dienen als voeding voor het fonds, dat bijdraagt in de bekostiging van stadspromotie, activiteiten in binnenstad en winkelcentra, culturele activiteiten en parkmanagement. BBO heeft de eerste periode van drie jaar geëvalueerd, onder meer door interviews onder betrokkenen.

Opdrachtgever: OFA - 2013

Publicatie: OFA

Ga naar boven

   Evaluatie subsidies Recreatie & Toersime

Om de toeristische sector extra te stimuleren heeft de provincie Fryslân de afgelopen jaren een aantal subsidieregelingen opengesteld: Fryslân Fernijt, STINAF en het pMJP. In totaal zijn er naar aanleiding van deze regelingen ruim 350 projecten uitgevoerd. De Provincie Fryslân werkt aan een nieuw programma op het gebied van recreatie en toerisme voor de periode 2014 – 2017. Daarvoor is het nuttig om inzicht te krijgen in de werking en de resultaten van de voorgaande regelingen. Hebben de subsidieregelingen, als provinciale instrumenten, geleid tot de beoogde resultaten?
De evaluatie is uitgevoerd door Grontmij in samenwerking met BBO.

Opdrachtgever: provincie Fryslân - 2013

Publicatie: provincie Fryslân

Ga naar boven

   Marktplan CeW

Het Centre of expertise Water Technology houdt zich bezig met het verbinden van beroepsonderwijs en bedrijfsleven onder meer via toegepast onderzoek. Om dat op een goede manier te doen, is er inzicht nodig in de vraag van het bedrijfsleven in de watertechnologiesector. Om die reden wil het CeW een plan ontwikkelen voor het benaderen van de markt. BBO heeft voor dat plan input geleverd.

Opdrachtgever: CeW - 2013

Publicatie: CeW

Ga naar boven

   MKBA Westzijde Dokkum

In het gebied aan de westzijde van Dokkum is een aantal projecten gepland. Voor die projecten moet een Maatschappelijke Kosten baten Analyse worden uitgevoerd. De MKBA is uitgevoerd op basis van de, uitgewerkte plannen voor It Nije Bolwurk en de Westelijke Rondweg, inclusief landschappelijke inpassing. Door middel van de (beknopte) MKBA moet de bredere economische en ruimtelijke betekenis van de plannen aan de westzijde van Dokkum inzichtelijk gemaakt worden. De uitkomsten dienen als bouwsteen voor de uiteindelijke afweging.
De MKBA is uitgevoerd door Grontmij in samenwerking met BBO.

Opdrachtgever: gemeente Dongeradeel - 2012/2013

Publicatie: Gemeente Dongeradeel

Ga naar boven

   Watertechnologie Noord-Nederland

Dit onderzoek gaat over de economische betekenis van de Noord-Nederlandse watertechnologiesector. Watertechnologie wordt gezien als een belangrijke sector voor het noorden, vooral vanwege de kansen die er liggen op het vlak van innovatie en export. Wereldwijd is er een enorme vraag naar schoon water en naar slimme oplossingen voor afvalwater. Dit onderzoek verkent de economische betekenis in termen van omzet, export, innovatie, banen en arbeidsmarkt. Daarbij worden ook trends en kansen voor de toekomst aangegeven. Het onderzoek is uitgevoerd door BBO in samenwerking met Grontmij

Opdrachtgever: Provincie Fryslân/gemeente Leeuwarden/Wateralliance/NOM - 2012

Publicatie: WatertechnologieNoordNederland

Ga naar boven

    Promovendi watertechnologie

In dit onderzoek wordt gekeken naar de aard en omvang van het watertechnologisch onderzoek in Nederland. Er wordt ingezoomd op het aantal watertechnologie promovendi (PhD’s) c.q. promotie-onderzoeksprojecten, en de internationale positie van het Nederlandse wateronderzoek. Kernvragen zijn: hoeveel promovendi zijn er op het gebied van watertechnologie in Nederland? Wat is de aard van dat onderzoek (onderwerpen, thema’s)? Wat is de positie van het water(technologisch) onderzoek in internationaal verband? In welke mate leidt het watertechnologisch onderzoek tot business start ups?

Opdrachtgever: Wetsus - 2012

Publicatie: Wetsus

Ga naar boven

   Plan van aanpak pilot Noardwest

In Noardwest Fryslân wordt gewerkt aan de pilot ‘voorzieningen bereikbaar’. De pilot betreft het in de praktijk experimenteren en ervaring opdoen met nieuwe ‘modellen’ van bereikbaarheid en voorzieningen, waarin alternatieve vormen van mobiliteit en internettoepassingen centraal staan. Doel is om aan het eind van de ontwikkelfase concrete plannen te hebben voor de uitvoering van deelpilots, inclusief financiering. In een tweede fase worden de pilots daadwerkelijk uitgevoerd. Voor de pilot is een projectgroep in het leven geroepen. Voor de werkzaamheden van de projectgroep is BBO gevraagd ondersteuning te leveren.

Opdrachtgever: gemeenten Noardwest Fryslân - 2012/2013

Publicatie: nee

Ga naar boven

   Samenwerking Noord-Nederland / Noord-Duitsland

De Kamer van Koophandel Noord-Nederland voert een aantal activiteiten uit op het gebied van samenwerking met (het noorden van) Duitsland. Er gebeurt al veel, maar de indruk is dat de aanpak van de Nederlands-Duitse samenwerking meer focus en samenhang zou kunnen krijgen. Daarmee wordt grensoverschrijdend ondernemen effectiever. Meer focus betekent ook: meer: vraaggestuurd werken. Grensoverschrijdend ondernemen heeft als doel het versterken van de bedrijvigheid aan beide kanten van de grens. De concurrentiekracht van de totale regio wordt zo vergroot. In het onderzoek zijn beide regio’s op een aantal economische aspecten vergeleken. Er zijn ook interviews gehouden en er is een internationale workshop georganiseerd. Het onderzoek is uitgevoerd door BBO in samenwerking met de Universiteit Twente.

Opdrachtgever: Kamer van Koophandel Noord-Nederland - 2012

Publicatie: Grensoverschrijdend ondernemen in Noord-Nederland en Noord-Duitsland

Ga naar boven

   Internationalisering mkb

Doel van dit project is om met een Plan en Aanpak te komen gericht op innovatieve ideeën rond internationalisering. De themagroep internationalisering is onderdeel van de Programmaraad van SNN die een uitvoeringsagenda voor Noord-Nederland opstelt. In samenhang daarmee is de Kamer van Koophandel Noord-Nederland bezig met het ontwikkelen van een eigen plan van aanpak voor stimulering van de noordelijke economie – het groeiplan mkb. Internationalisering is daar een onderdeel van. Het Plan van Aanpak is gebaseerd op interviews en analyse van succes- en faalfactoren bij internationalisering.

Opdrachtgever: Kamer van Koophandel Noord-Nederland - 2012

Publicatie: Kamer van Koophandel Noord-Nederland

Ga naar boven

   Economische impact Kulturele Haadstęd 2018

Doel van deze quick scan is om cijfers en begrippen over de economische effecten van het zijn van Culturele Hoofdstad op een eenduidige manier te presenteren. Ervaringen met Culturele hoofdsteden van de laatste 15 jaar zijn daarvoor geanalyseerd. Documentatie over de (potentiële) effecten zijn van verschillend niveau. Naast ‘eigen’ rapporten van steden, en verschillende rapporten van onderzoekers, zijn er sinds een aantal jaren ook min of meer officiële evaluatierapporten van de EU. BBO heeft door middel van een quick scan de hoofdlijnen van deze impactstudies weergegeven.

Opdrachtgever: Stichting Kulturele Haadstęd 2018 - 2012

Publicatie: Stichting Kulturele Haadstęd 2018

Ga naar boven

    Evaluatie Economische Zones

In Fryslân is op basis van een convenantstructuur het economisch beleid geconcentreerd in twee kernzones: de A7 zone en de Westergozone. Eind 2013 lopen de convenanten af. Om inzicht te krijgen in de toekomstige organisatie van het economisch beleid is de zonestructuur geëvalueerd. Dit is gedaan door een telefonische enquęte, diepte-interviews en workshops. De opdracht is uitgevoerd door BDF (Business Development Friesland) in samenwerking met BBO.

Opdrachtgever: Projectbureau A7Westergo - 2012

Publicatie: Projectbureau A7Westergo

Ga naar boven

   Economische betekenis watertechnologie

Dit onderzoek gaat over de economische betekenis van de Nederlandse watertechnologiesector. Watertechnologie wordt gezien als een belangrijke sector voor de BV Nederland, vooral vanwege de kansen die er liggen op het vlak van innovatie en export. Wereldwijd is er een enorme vraag naar schoon water en naar slimme oplossingen voor afvalwater. Actueel zijn ontwikkelingen rond bijvoorbeeld energie en water. Dit onderzoek verkent de economische betekenis in termen van omzet, export, innovatie, banen en arbeidsmarkt. Daarbij worden ook trends en kansen voor de toekomst aangegeven.
Het onderzoek is uitgevoerd door BBO in samenwerking met Grontmij.

Opdrachtgever: Netherlands Water Partnership - 2011/2012

Publicatie: Economische betekenis watertechnologiesector

Ga naar boven

   Arbeidsmarkt stadsregio

De Stadsregio Leeuwarden houdt zich bezig met afstemming en ontwikkeling van regionale plannen en projecten op het gebied van wonen, leefomgeving, recreatie, kennis en economie, en bedrijventerreinen. Een beleidsterrein dat nog niet duidelijk op regionaal niveau is meegenomen, is de arbeidsmarkt. Op arbeidsmarktterrein liggen echter wel allerlei regionale dwarsverbanden en opgaven. De Stadsregio wil bekijken welke betekenis het onderwerp arbeidsmarkt op regionaal niveau heeft en hoe dat zichtbaar kan worden gemaakt.

Opdrachtgever: Stadsregio Leeuwarden - 2011

Publicatie: Arbeidsmarkt stadsregio

Ga naar boven

    Klantonderzoek Keunstwurk

Keunstwurk is de organisatie voor cultuureducatie en ondersteuning van professionele en amateurkunst in Fryslân. Keunstwurk zit in een transitie richting meer vraaggericht werken. De rol verschuift naar een rol van ondersteuner en regionaal kenniscentrum voor andere organisaties die in de culturele sector actief zijn. In het onderzoek is gekeken naar wat de klanten van Keunstwurk vinden van de transitie en de rol van Keunstwurk.

Opdrachtgever: Opdrachtgever: Keunstwurk – 2011/2012

Publicatie: Keunstwurk

Ga naar boven

    Bedrijventerreinen Opsterland

gemeente Opsterland een onderzoek laten uitvoeren naar de (verwachte) situatie rond bedrijventerreinen in de gemeente. Onder andere de commissie-Noordanus stelde dat de focus meer zou moeten liggen op revitalisering en herstructurering, en niet meer op nieuwe bedrijventerreinen. Dat heeft geresulteerd in bestuurlijke afspraken op provinciaal en regionaal niveau, en bijvoorbeeld toepassing van de SER-ladder. Binnen dat kader is in dit onderzoek gekeken naar de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen.
Het onderzoek is uitgevoerd door Grontmij in samenwerking met BBO.

Opdrachtgever: Gemeente Opsterland - 2011/2012

Publicatie: Gemeente Opsterland

Ga naar boven

    Evaluatie Talent program

Arbeidsmarktprognoses wijzen uit dat jongeren ‘schaarser’ worden: de ontgroening. Dat heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt waar steeds meer concurrentie zal ontstaan om met name hoger opgeleide jongeren. De uitgangspositie van de regio Fryslân (en Noord-Nederland) ten opzichte van de economische kerngebieden is daarbij niet per definitie goed te noemen. Daar komt bij dat ‘techniek’ niet altijd even veel in de belangstelling staat bij studiekeuzes of (in het voortgezet onderwijs) profielkeuzes van jongeren. Daarvan hebben technologiebedrijven – waaronder veel bedrijven in de watersector – nu vaak al last. Dit onderzoek betreft een evaluatie van de Wetsus-activiteiten op het gebied van onderwijs – in het bijzonder het Wetsus Talent Program.

Opdrachtgever: Opdrachtgever: Wetsus – 2011/2012

Publicatie: Wetsus

Ga naar boven

   Kind in Fryslân

Begin 2010 is, op uitnodiging van de provincie Fryslân, een aantal spelers uit de zorg voor de jeugd in Fryslân bij elkaar geweest. De ideeën van deze zogenoemde Vlielandgroep zijn vertaald in het project Kind in Fryslân. Dat project was een experiment gericht op betere samenwerking op het schakelpunt van 1e en 2e lijn in alle zorg rondom de jeugd. In Kind in Fryslân is in de praktijk geëxperimenteerd met een ‘nieuwe’ werkwijze. Er zijn twee deelpilots opgezet waarin regie en de relatie tussen 1e en 2e lijn centraal stonden. De deelpilots hebben een verschillende vindplaats: wijk (‘Heechterp’) en school (de regio zuidwest Fryslân/samenwerkingsverband Fultura). BBO was lid van het projectteam en verantwoordelijk voor de monitoring van de pilot.

Opdrachtgever: Opdrachtgever: ministerie van VWS 2010/2011

Publicatie: Kind in Fryslân

Ga naar boven

   Onderzoek museum Hannemahuis

De rekenkamercommissie van Harlingen wenst inzicht te hebben in de organisatie, financiën en werkwijze van het gemeentemuseum Hannemahuis. Achtergrond was onder meer de vraag naar nut en noodzaak van het museum en naar de financiële en personele aansturing. Het onderzoek is uitgevoerd door documentanalyse en interviews.
Het onderzoek is uitgevoerd door Duintop en BBO.

Opdrachtgever: rekenkamercommissie Harlingen - 2011

Publicatie: Onderzoek museum Hannemahuis

Ga naar boven

   Economisch beleid Hoorn

De gemeente Hoorn (Noord-Holland) kent op economisch terrein een aantal knelpunten. Tegelijkertijd liggen er belangrijke kansen voor de toekomst. Om het economisch beleid meer focus te geven, is een analyse gemaakt van toekomstige trends en van sterktes en zwaktes van de lokale economie.

Opdrachtgever: gemeente Hoorn - 2011

Publicatie: nee

Ga naar boven

   Creatieve industrie

‘Creativiteit’ wordt gezien als een belangrijke bron van innovatie en economische ontwikkeling. Het onderzoek geeft inzicht in de aard en omvang van de creatieve sector in Leeuwarden en Fryslân. Het geeft bovendien een overzicht van beleid gericht op het versterken van de creatieve sector in andere Nederlandse steden. Daarnaast draagt het bouwstenen aan voor een beleid in Leeuwarden en Fryslân.

Opdrachtgever: gemeente Leeuwarden - 2010

Publicatie: Onderzoek creatieve sector

Ga naar boven

    Evaluatie Tender regeling Drenthe

Dit onderzoek gaat over een evaluatie van de tender-regelingen van de provincie Drenthe. Die regelingen betreffen subsidies voor bedrijven die innovatieve projecten willen uitvoeren. Het idee is dat met name de kleinere mkb-ondernemer in Drenthe zonder zo’n subsidie niet gauw begint aan een risicovolle innovatie. Die innovatie is wel nodig om de concurrentiekracht van de Drentse economie te versterken. De tender-regelingen zijn bijzonder omdat ze zijn vorm gegeven als een prijsvraag.

Opdrachtgever: provincie Drenthe - 2009

Publicatie: Evaluatie Tender regeling

Ga naar boven

   Visitatie Jongerenwerk

Op verzoek van de gemeenteraad van Leeuwarden heeft een externe, onafhankelijke commissie een visitatie gedaan van het jongerenwerk. De commissie is gevraagd te bekijken hoe het met het jongerenwerk in Leeuwarden gaat en aanbevelingen te doen voor eventuele verbeteringen. De commissie, bestaande uit Ate Alkema, Micha de Winter en Peter Lankhorst, heeft van de visitatie verslag gedaan in een rapport. BBO ondersteunde de visitatiecommissie als (uitvoerend) secretaris.

Opdrachtgever: gemeente Leeuwarden - 2009

Publicatie: gemeente Leeuwarden

Ga naar boven

Overige (oude) projecten

Evaluatie ondernemersfonds Leeuwarden
Kwartiermaker Agro alliantie
Economisch beleid Hoogezand-Sappemeer
Opzetten en ondersteuning voor Marktplan STAMM
Onderzoek Ondernemersfondsen Noord-Nederland
Maatschappelijke kosten-batenanalyse Súd Ie
Accommodatieplan Littenseradiel
Enquęte Prenatale zorg Achtkarspelen
Analyse instrumentarium economisch beleid provincie Noord-Brabant
Verkenning gevolgen demografische ontwikkelingen Leeuwarderadeel
Toetsing uitgangspunten Structuurvisie Nieuwstromenland
Maatschappelijke kosten-batenanalyse rondweg Dokkum
Verkenning gevolgen demografische veranderingen Noardwest Fryslân
Quick scan kosten-batenanalyse Landbouwcampus
Evaluatie fusie sociale werkvoorziening en groenvoorziening Kollumerland
Evaluatie oud papier inzameling Achtkarspelen
Bijdrage beleidsontwikkeling en workshop Denktank Jeugdbeleid
Rapportage Kengetallen opvang 2009 (ook: 2008, 2007, 2006)
Evaluatie Wetsus 2010 (ook: 2007, 2004)
Verkenning toekomst economie Noordoost Fryslân
Toekomst bedrijventerrein Quatrebras
Evaluatie taalbeleid Tytsjerksteradiel (rekenkamercommissie)
Toekomst Arbeidsmarktbeleid Noardwest Fryslân
Meerjarensperspectief Noardwest Fryslân (Dienst Sozawe NW Fryslân)
Economische effecten cultureel kwartier Sneek
Evaluatie Friese Meren Project Wymbritseradiel (rekenkamercommissie)
Enquęte en evaluatie Taalbelied yn ’e soarch
Opstellen Emancipatiemonitor 2007
Inventarisatie dak- en thuislozen
Opstellen brochure Lager Korter werken
Opstellen beleidsnotitie Strategie werkgeversbenadering
Toekomst analyse economie van het Noorden: Trots, trend en traditie
Evaluatie reďntegratie arbeidsgehandicapten
Onderzoek RMC leerplicht Steenwijkerland
Evaluatie Fryske Berne Opfang
Economische betekenis agri-nutri sector Noord-Nederland
Ontwikkeling criteria kernzones
Evaluatie BVE raad
Beleidsnotitie kader Wet Werk en Bijstand
Jeugdmoniotor
Monitor integratiebeleid 2006 (ook: 2005)
Onderzoek Prohef beleid
Sociaal rapport Fryslân 2007 (ook: 2004)
Onderzoek economische impact Wyldemerk
Financiën openbaar vervoer provincie Utrecht
Zorgbehoefte allochtonen (Kleurrijk samenspel)
Secretaris Project Werkgeversbenadering Innovatieprogramma Werk en Bijstand
Businessplan doorstart theater/poppodium Romein
Ondersteuning projectplannen Fryslan Fernijt
Verkenning onderwijsbeleid gemeente Leeuwarden
Kosten-batenanalyse Spoorweg Harlingen-Leeuwarden
Statistisch Jaarboek voor het Noorden 2005 (ook: 2004, 2003, 2002, 2001)
Uitgangspunten onderbouwing Haak om Leeuwarden 2010 (ook: 2004)
Inventarisatie Kennistransfer hoger onderwijs Fryslân
Jeugdbeleid De Friese Wouden

Ga naar boven

© BBO